Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XXXVI.8: Dutiya-gelañña sutta

Samyutta nikaya XXXVI.8

Dutiya-gelañña sutta
U bolesničkoj sobi (2)


Prevod Rastislav Kobac
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je Blaženi boravio u Vesaliju, u Velikoj šumi, u Kući sa zabatima. Naveče, nakon što je Blaženi ustao iz zadubljenja, uputio se ka bolesničkoj sobi i seo na pripremljeno mesto. Sedeći, ovako se obratio monasima:

"O, monasi, sabran i sa jasnim shvatanjem bi monah trebalo da provodi svoje vreme. Ovo je moje uputstvo vama!  A kako je, o monasi, monah sabran? On boravi vežbajući kontemplaciju tela u telu, revnostan, jasnog shvatanja i sabran, prevazišavši želju i tugu zbog ovog sveta. On boravi vežbajući kontemplaciju osećanja u osećanjima, revnostan, jasnog shvatanja i sabran, prevazišavši želju i tugu zbog ovog sveta. On boravi vežbajući kontemplaciju uma u umu, prevazišavši želju i tugu zbog ovog sveta. On boravi vežbajući kontemplaciju objekata uma u objektima uma, prevazišavši želju i tugu zbog ovog sveta. Tako je, monasi, monah sabran.

A kako, o monasi, monah jasno shvata? On primenjuje jasno shvatanje idući napred i idući nazad; kad gleda ispred sebe i gleda negde drugde; kad savija i proteže (svoje udove); kad oblači ogrtač i nosi prosjačku činije; pri jelu, piću, žvakanju i mirisanju; pri vršenju nužde; kad hoda, stoji, sedi, kad leže da spava i kad se budi, kad utihne — u svemu tome on primenjuje jasno shvatanje.

Ukoliko u monahu ovako sabranom i sa jasnim shvatanjem, revnosnom, iskrenom i postojanom, nastane prijatno osećanje, on zna: 'Sada je prijatno osećanje nastalo u meni. Ono je uslovljeno, nije neuslovljeno. Čime je uslovljeno? Baš ovim čulnim utiskom [1] je uslovljeno. A ovaj čulni utisak, naravno, jeste nestalan, sastavljen, uzročno nastao. Ali ako ovo prijatno osećanje koje je nastalo, jeste uslovljeno čulnim utiskom koji je nestalan, sastavljen i uzročno nastao; kako takvo prijatno osećanje može biti postojano?'

Posmatrajući zajedno čulni utisak i prijatano osećanje on boravi kontemplirajući prolaznost, boravi kontemplirajući nestalnost, boravi kontemplirajući neprijanjanje, boravi kontemplirajući utrnuće, boravi kontemplirajući odvraćenost. I u njemu koji tako boravi, prikrivena sklonost ka želji povezanoj sa čulnim utiskom i prijatnim osećanjem nestaje.

Ukoliko u njemu nastane bolno osećanje, on zna: 'Sada je bolno osećanje nastalo u meni. Ono je uslovljeno, nije neuslovljeno. Čime je uslovljeno? Baš ovim čulnim utiskom je uslovljeno. A ovaj čulni utisak, naravno, jeste nestalan, sastavljen, uzročno nastao. Ali ako ovo bolno osećanje koje je nastalo, jeste uslovljeno čulnim utiskom koji je nestalan, sastavljen i uzročno nastao; kako takvo bolno osećanje može biti postojano?'

Posmatrajući zajedno čulni utisak i bolno osećanje on boravi kontemplirajući prolaznost, boravi kontemplirajući nestalnost, boravi kontemplirajući neprijanjanje, boravi kontemplirajući utrnuće, boravi kontemplirajući odvraćenost. I u njemu koji tako boravi, prikrivena sklonost ka odbojnosti povezanoj sa čulnim utiskom i bolnim osećanjem nestaje.

Ukoliko u njemu nastane neutralno osećanje, on zna: 'Sada je neutralno osećanje nastalo u meni. Ono je uslovljeno, nije neuslovljeno. Čime je uslovljeno? Baš ovim čulnim utiskom je uslovljeno. A
ovaj čulni utisak, naravno, jeste nestalan, sastavljen, uzročno nastao. Ali ako ovo neutralno osećanje koje je nastalo, jeste uslovljeno čulnim utiskom koji je nestalan, sastavljen i uzročno nastao; kako takvo neutralno osećanje može biti postojano?'

Posmatrajući zajedno čulni utisak i neutralno osećanje on boravi kontemplirajući prolaznost, boravi kontemplirajući nestalnost, boravi kontemplirajući neprijanjanje, boravi kontemplirajući utrnuće, boravi kontemplirajući odvraćenost. I u njemu koji tako boravi, prikrivena sklonost ka neznanju povezanom sa čulnim utiskom i bolnim osećanjem nestaje.

(Završni deo je identičan sa prethodnim govorom Sn XXXVI:7, od "Kada oseti…" pa do kraja.)


Beleška

[1] Čulni utisak, ili kontakt (phassa) jeste mentalni faktor i on ne označava fizički kontakt.. [Natrag]

Videti i: Njanaponika Tera "Kontemplacija osećaja".