Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Pali jezik za početnike

Lekcija 1

1.1. Za početak bi bilo dobro steći makar generalnu sliku o jeziku koji svi zajedno pokušavamo da naučimo. Informacije o pali jeziku i njegovoj vezi sa budističkim kanonom potražite u knjizi sa ovog linka
https://srednjiput.rs/…/katicic-stara-indijska-knjizevnost.p…

Za nas relevantne strane su 147-158.

1.2. Pali je jezik koji nema svoje posebno pismo, već se beleži na pismima naroda koji ga koriste. Tako ćemo ga mi pisati latinicom. Pali abeceda ima 41 slovo, kao što vidite na ovoj slici.

Redosled slova načinjen je po mestu stvaranja glasa, od grlenih, pa sve do usneninh na kraju.

Pošto pali ima više glasova od našeg i drugih evropskih jezika, uvedeni su posebni znakovi za njihovo beleženje i to tačka, linija i tilda iznad ili ispod slova. Tu se javlja problem kako kucati na tastaturi koja nema te znakove. Ali Vlasi se dosetili 🙂

Duge vokale ā, ī, ū, ako nemate odgovarajuću tastaturu ovde pišemo kao "aa", "ii" ili "uu"
"o" i "e" imaju samo dugu varijantu, pa nema potrebe da ih dupliramo.

Konsonante sa tačkom ispod (ṭ, ḍ, ḷ, ṃ, ṇ) možemo da pišemo i kao .t, .d, .l, .m, .n
ṅ možemo da pišemo kao "n
ñ možemo da pišemo kao ~n (izgovara se kao "nj")

Prema međunarodnoj transkripciji glas "ć" se piše kao "c", a glas "đ" kao "j". To je zato što su tu transkripciju pravili Englezi koji nemaju ova dva glasa. Ali pošto ih mi imamo, u svojim u prevodima ih koristim, kao što je to činio i Veljačić. Pa tako "jhaana" = "zadubljenje" pišem "đhaana" ili "anicca" = "prolaznost" pišem "anićća".

Što se tiče izgovora, sve što je napisano se i izgovara, kao i kod nas.

1.3. Hajde onda danas nešto i da naučimo od samog palija.

Dakle prve tri reči iz vašeg budućeg bogatog pali vokabulara smiley

Buddhaṃ saraṇaṃ gaććhāmi

(1) imenica Buddha u akuzativu, koji u paliju označava objekat
Kao kod nas: "Tamo vidim kuću." Kuću je objekat u akuzativu.
Akuzativ se u paliju gradi dodavanjem na imensku osnovu, u ovom slučaju Buddha.

(2) Isti padež, akuzativ, ali druga imenica: saraṇa = utočište, zaštita

(3) glagolska osnova gaććha = ići + nastavak -mi za prvo lice jednine. Dakle "idem".

Eto sad sve znate. Ko može da prevede rečenicu?

1.4. Dakle sad znamo prvu strofu standardne formule uzimanja tri utočišta:

Buddhaṃ saraṇaṃ gaććhāmi
dhammaṃ saraṇaṃ gaććhāmi
saṃghaṃ saraṇaṃ gaććhāmi.

Doslovno "Idem ka Budi kao utočištu", a u stvari "Uzimam Budu kao (svoje) utočište."

Ovo se ponavlja još dva puta, s malim dodatkom na početku:

Dutiyaṃ pi buddhaṃ saraṇaṃ gaććhāmi
dutiyaṃ pi dhammaṃ saraṇaṃ gaććhāmi
dutiyaṃ pi saṃghaṃ saraṇaṃ gaććhāmi.

Tatiyaṃ pi buddhaṃ saraṇaṃ gaććhāmi
tatiyaṃ pi dhammaṃ saraṇaṃ gaććhāmi
tatiyaṃ pi saṃghaṃ saraṇaṃ gaććhāmi.

Dutiyaṃ pi = i po drugi put
Tatiyaṃ pi = i po treći put

Eto sad možete da recitujete komotno. Za to će vam poslužiti i ovaj snimak.

1.5. Ostale dve rečenice iz formule uzimanja trostrukog utočišta:

dhammaṃ saraṇaṃ gaććhāmi
saṃghaṃ saraṇaṃ gaććhāmi

dhamma = Budino učenje
saṃgha = zajednica; uglavnom označava monašku zajednicu.

Dakle, jel može prevod ovoga?

1.6. IMENICE

Rod: muški, ženski i srednji rod
Broj: jednina, množina
Osam padeža: nominative, akuzativ, genitive, dativ, instrumental, ablativ, lokativ I vokativ.

(1) Nominativ se obično koristi da označi subjekat u rečenici: Bhikkhu vāyamati = monah se trudi, ulaže napor

(2) Akuzativom se kao što smo rekli označava objekat u rečenici: Bhikkhu ćittaṃ pagaṇhāti = monah nadahnjuje (svoj) um.

(3) vokativ se koristi za dozivanje ili oslovljavanje: Bhikkhave! = monasi!

Kod promena imenice po padežima, za sada imamo četiri glavne vrste imenskih osnova:
muški rod osnova završava na –a,
srednji rod osnova na –a i
ženski rod osnova na i ili ī.

Ovo je promena imenice muškog roda na –a osnovu, jednina i množina. Vrlo je važno zapamtiti ovu tabelu, jer je ova promena osnova za promenu ostalih vrsta imenica.

1.7. GLAGOLI – PREZENT

Ostalo je u ovoj našoj početnoj formuli tri utočišta još da iskoristimo glagolsku osnovu gaććha – "ići" i naučimo sadašnje vreme (prezent) jednine i množine. Gradi se tako što se na osnovu dodaju sledeći nastavci

jednina:
1. -:mi (dvotačka znači da vokal osnove na koju se dodaje ovaj nastavak postaje dugačak)
2. -si
3. -ti
množina:
1. -:ma
2. -tha
3. -nti

Elem, promena glagola ići po licima i broju bi bila sledeće

Jednina:
1. gaććhāmi = idem
2. gaććhasi = ideš
3. gaććhati = ide
Množina:
1. gaććhāma = idemo
2. gaććhatha = idete
3. gaććhanti = idu

1.8. Deseti = izlagati, podučavati

i mali domaći da prevedete na pali rečenicu

"Bude Dhammu podučavaju."

1.9. Kao pomoć u radu će vam poslužiti dva pali-engleska rečnika.

Kod ovog drugog imate opcije da tražite celu pali reč, a i deo reči.
U search možete da unesete i englesku reč, ako vam treba da nešto prevedete na pali.

1.10. Da bismo krenuli dalje sa učenjem i prevođenjem, potrebno je da upoznamo još jednu vrstu imenica, a to su imenice srednjeg roda na –a osnovu, jednina i množina. Oblici su tek nešto malo drugačiji nego kod prethodne tabele za imenice muškog roda na -a.

1.11. A sada domaći zadatak broj 2.

Da li možete uz pomoć ona dva rečnika za koje sam vam dao linkove da prevedete naredne dve rečenice, koje su u stvari iste, samo prva ima negacije, to su ovi prefiksi a- i an- ? Savet je da prvo probate da prevedete drugu rečenicu, pa onda prvu.

Ćittaṃ, bhikkhave, adantaṃ mahato anatthāya saṃvattatîti.
Ćittaṃ, bhikkhave, dantaṃ mahato atthāya saṃvattatîti.

Ovo su Budine reči iz Anguttara nikaye. Srećno! wink

1.12. Dobra strategija kod prevođenja palija je da krenemo od kraja, jer je obično na kraju glagol. Onda pronađemo subjekat i pola posla rešeno

Dakle, kod reči saṃvattatîti prvo da razjasnimo ovo TI na kraju (nekad može biti i ITI. Pošto u paliju nemamo znakove navoda, to TI označava kraj citata. Obično je na kraju rečenice, ali može biti i u sred, kad recimo neko pita Budu:
sammādiṭṭhīti, bhante, vuccati…
>"ispravno razumevanje", gospodine, kažu… pa mu onda Buda objašnjava šta je to ispravno razumevanje itd.
Još jedna napomena, vokal ispred tog TI dobija dužinu, pa zato ovde imamo ī.

Dobro, to smo razjasnili i sada nam je ostalo da jednostavno reč saṃvattati. potražimo u rečniku. Ali ne lezi vraže! Naime slovo se nekad u rečnicima beleži kao ŋ (znak koji se i u rečnicima engleskog jezika koristi za beleženje izgovora reči gde imamo nazalizaciju, a je upravo to. Na primer "bring" (briŋ). Opet ti Englezi, samo komplikuju laugh

E dobro, kad sve to znamo, onda pogledamo u ovaj online rečnik i na linku nađemo

Saŋvattati [saŋ+vattati] to lead (to), to be useful (for) A i.54, 58 (ahitāya dukkhāya)…

Dakle, saṃvattati znači "voditi ka" nečemu, nekoj imenici. I još je važno uočiti ovo na kraju objašnjenja u zagradi, da je imenica do koje vodi u dativu (vidi tabelu gore, promene imenica muškog roda na -a) jer ima nastavak -aya. Isto to imamo i u našoj rečenici: atthāya. Isto dativ. Ostaje da proverimo šta je to attha.

Rečnik na ovoj strani kaže da je to "dobit"

Aha nešto vodi ka dobiti.A šta je to nešto? Pa subjekat.
Subjekat je obično na početku rečenice, barem kod ovako jednostavnih. To znači da je Cittaṃ subjekat. Opet zvirnemo u rečnik i na ovom linku vidimo da znači "um"

1.13. Sada imamo:
Ćittaṃ, bhikkhave, dantaṃ mahato atthāya saṃvattatîti.
Um, monasi, dantaṃ mahato dobiti vodi.

Ovde vidimo da se i Ćittaṃ i dantaṃ završavaju na isti glas, što znači da se slažu u padežu, to jest da to dantaṃ može biti pridev koji govori nešto o tome kakav treba da je um.

Eto, kad je um nekakav, on vodi ka nekakvoj dobiti

Kakva je to dobiti i kakav treba da je um da bismo imali tu dobit, probajte da rešite sami cheeky

Pošto smo zasukali rukave i u rečniku pronašli da danta znači: tamed, controlled, restrained, što bih preveo sa "ukroćen, obuzdan", a attha znači advantage, gain; (moral) good, blessing, welfare; profit, prosperity, wellbeing, sve neke super stvari, možemo da konačno sklopimo puzlu:

Ćittaṃ, bhikkhave, dantaṃ mahato atthāya saṃvattatîti.
Ukroćen um, monasi, velikom dobitku vodi.

1.14. Ostala nam je još jedna rečenica, zapravo ista ova samo sa dve negacije sa a- i an-:

Ćittaṃ, bhikkhave, adantaṃ mahato anatthāya saṃvattatîti.

Ako dantaṃ znači ukroćen onda adantaṃ mora značiti neukroćen. I ako atthāya znači dobitku, onda anatthāya mora značiti gubitku. Prosto. I sada imamo prevod druge rečenice:

Neukroćen um, monasi, velikom gubitku vodi.

Eto nama na kraju dve vrlo važne rečenice, dva Budina saveta, o kojima bi svaki dan trebalo da razmišljamo.

A ima i treća rečenica: Znanje palija velikom dobitku vodi. cool

1.15. Ostalo je još da prevedemo naredne rečenice, koje su vrlo slične ovim dosadašnjim, pa probajte da ih prevedete samostalno:

(a) Ćittaṃ, bhikkhave, aguttaṃ mahato anatthāya saṃvattatîti.
Ćittaṃ, bhikkhave, guttaṃ mahato anatthāya saṃvattatîti.

(b) Ćittaṃ, bhikkhave, arakkhitaṃ mahato anatthāya saṃvattatîti.
Ćittaṃ, bhikkhave, rakkhitaṃ mahato anatthāya saṃvattatîti.

(c) Ćittaṃ, bhikkhave, asaṃvutaṃ mahato anatthāya saṃvattatîti.
Ćittaṃ, bhikkhave, saṃvutaṃ mahato anatthāya saṃvattatîti.

Tako je Buda savetovao svoje učenike smiley

Ako vam ne ide, evo i rešenja:

(a) Monasi, loše čuvan um velikom gubitku vodi.
Monasi, dobro čuvan um velikom dobitku vodi.

(b) Monasi, loše zaštićen um velikom gubitku vodi.
Monasi, dobro zaštićen um velikom dobitku vodi.

(c) Monasi, neobuzdan um velikom gubitku vodi.
Monasi, obuzdan um velikom dobitku vodi.