Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Pali jezik za početnike

Lekcija 2

2.1. Ostalo nam je još da vidimo promenu po padežima imenica ženskog roda na i i n ī. Ove dve promene imaju iste nastavke, sem u nominativu.

Primer: ratti = noć

Primer: nadī = reka

2.2. E sad, Pre nego što dam 4. domaći zadatak, da prvo razmotrimo malo gramatike. Trebaće nam

(1) REČICE, kojih u paliju ima dosta:
pi = opet, takođe, iako, čak
(i)ti = znak navodnika
eva = vrlo, svakako (služi za naglašavanje)
ća = i
= ili

(2) ća i va se ponavljaju kod svakog elementa niza:
Bhāsati vā karoti vā = ili govori ili radi
Saććañća dhammañća = učenje i istina (ovde imamo sandhi, jednačenje glasova: ṃć = ñć, više o ovome malo kasnije)
brāhmaṇassa ća putto gahapatikassa ća = brahmanov i kućedomaćinov sin

(3) Odnosne zamenice (u srpskom: koji, koja): ima koren ya-. Promena po padežima muškog i srednjeg roda relevantna u ovom trenutku je sledeće (druge forme će biti date kasnije):
Nominativ: yo (muški rod) i yaṃ (srednji rod)
Instrumental: yena (muški rod) i yena (srednji rod)
Koristi se da poveže odnosnu rečenicu sa glavnom, kao u primeru:
aññaṃ ekadhammaṃ… yam evaṃ… saṃvattatīti = druga jedna stvar… koja tako… vodi (do)
aññaṃ ekadhammaṃ… yena… dhammā upađđanti = druga jedna stvar… kojom… učenja bivaju rođena.

(4) SANDHI. Kada se dve reči ili delovi reči nađu jedan pored drugog, jedan ili oba mogu se promeniti na tom spoju. Primeri relevantni za nas u ovom trenutku su:

4.1. kada se dva vokala nađu jedan pored drugog, prvi može biti izgubljen. U tekstu ćemo taj gubitak označiti apostrofom: ća + eva = ć’eva; na + atthi = n’atthi
4.2. kada se dva slična vokala nađu jedan pored drugog, umesto nestanka, može doći do produženja jednog od vokala: na + ahaṃ = nāhaṃ; saṃvattati + (i)ti = saṃvattatīti
4.3. kada nazal prethodinekom  drugom konsonantu, može biti asimilovan i postati nazal formiran na mestu na kojem i konsonant: saććaṃ + ća = saććañća

(5) NEGACIJE. na može učiniti rečenicu negacijom. Ako sledeća reč počinje vokalom, „a“ u okviru rečce na obično nestaje, a ako je taj vokal „a“, onda može postati dug: na + atthi = n’atthi (nije); na + ahaṃ = nāhaṃ (ne ja). Negacija ne mora u pali rečenici da stoji odmah uz glagol.

5.1. a- takođe označava negaciju neke reči. Pre vokala, ono postaje an-: a+sukho (sreća) = asukho (nesreća); an+attho (značenje, cilj) = anattho (besmisleno).

(6) PRIDEVI. Pridevi se slažu u rodu, padeću i broju sa imenicom uz koju stoje:

Kusalo dhammo = dobro učenje (muški rod, nominativ, jednina)
Akusalā dhammā = loša učenja (muški rod, nominativ, množina)
ćittaṃ dantaṃ = ukroćen um (srednji rod, nominativ/akuzativ, jednina)

Pridevi mogu stajati pre ili posle imenice.

(7) NIZOVI. Članovi unutar nabrajanja, čak i čitave rečenice, mogu se rešati jednostavnim dodavanjem, bez ikakve rečice ća=i ili nečeg sličnog:

kusālanaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya
radi trajnosti, neiskrivljavanja, rasta (i) ispunjenja dobrih učenja (ili elemenata)

ćhandaṃ đaneti vāyamati viriyam ārabhati
rađa odlučnost, energičnost (i) ulaganje napora

(8) SLOŽENICE. U paliju složenice mogu nastati spajanjem dve imenice:

Itthi (žena + saddo (glas) = itthisaddo (zvuk žene)
puriso (muškarac) + rūpaṃ (fizički oblik) = purisarūpaṃ (oblik muškarca)

2.3. A sad možemo da pogledamo domaći br. 4 i vidimo da nije težak, jer smo dosta toga već prevodili u prethodnim rečenicama. Samo treba sklopiti mozaik. Zato, probajte da ovo prevedete na srpski:

Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammaṃ pi samanupassāmi yaṃ evaṃ adantaṃ, aguttaṃ, arakkhitaṃ, asaṃvutaṃ, mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, ćittaṃ. Cittaṃ, bhikkhave, adantaṃ, aguttaṃ, arakkhitaṃ, asaṃvutaṃ, mahato anatthāya saṃvattatīti.

Kod prevoda, dobra strageija je da prvo nađemo glagol u rečenici. Pošto znamo glagolske nastavke, vidimo da reč sa –āmi može biti glagol i potražimo je u rečniku:
Samanupassati [saŋ+anupassati] to see, perceive, regard = videti

Pošto je nastavak glagola –āmi, tj. prvo lice jednine, prevodimo ga sa "vidim". Zatim tražimo subjekat. Zbog forme glagola, logično da će subjekat biti "ja" i njega nalazimo u prvoj reči: nāham. Pošto znamo da je aham = ja, vidimo da je ovo negacija jer na + aham = nāham.

Dobro, imamo negaciju za "ja vidim", dakle, "ja ne vidim". Super! A šta to Buda ne vidi? Mora biti subjekat, dakle akuzativ, što znači sa nastavkom -ṃ. I to je aññaṃ ekadhammaṃ. Opet rečnik:
Añña (pron.) other, not the same, different, another = drugo
ekadhamma je složenica: eka + dhamma
eka = "one" as number = jedan
dhamma = reč sa mnoštvom značenja, a najšira je sastojak, pojava, stvar.
Zato ekadhamma = jedna stvar

OK. Do sada smo sklopili: "ja ne, monasi, drugu stvar zaista vidim", što bismo lepše mogli da prevedemo: "Monasi, zaista ne vidim neku drugu stvar…"

2.4. Sad imamo drugi deo rečenice koji nam je već poznat:
yaṃ evaṃ adantaṃ, aguttaṃ, arakkhitaṃ, asaṃvutaṃ, mahato anatthāya saṃvattati
yaṃ = koja
evaṃ = tako
adantaṃ = neukroćen
aguttaṃ = loše čuvan
arakkhitaṃ = loše zaštićen
asaṃvutaṃ = neobuzdan

Kad ovo sklopimo, dobijemo:
koja tako neukroćena, loše čuvana, loše zaštićena, neobuzdana

Naredni deo rečenice smo već prevodili:
mahato anatthāya saṃvattati = velikom gubitku vodi.

I poslednji deo: yathayidaṃ, bhikkhave, ćittaṃ
yathayidaṃ = složenica yathāṃ + idam = yatha + y + idaṃ = kao to
u rečniku imamo: yatha — yidaŋ (for yathā — idaŋ) positive: "as just this," "so that," "e. g.," "like,"
ovo “y” u sredini je sandhi od yathaṃ, gde ovo poslednje ṃ pred vokalom prelazi u y.
na krjau imamo:
ćittaṃ = um

Sad možemo da sklopimo celu rečenicu, doteravši malo sva ova značenja da bi zvučalo kao dobar prevod:

Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammaṃ pi samanupassāmi yaṃ evaṃ adantaṃ, aguttaṃ, arakkhitaṃ, asaṃvutaṃ, mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, ćittaṃ. Ćittaṃ, bhikkhave, adantaṃ, aguttaṃ, arakkhitaṃ, asaṃvutaṃ, mahato anatthāya saṃvattatīti.

Monasi, zaista ne vidim nijednu drugu stvar koja kada je neukroćena, loše čuvana, loše zaštićena, neobuzdana vodi do tako velikog gubitka, kao što je to, monasi, um. Um, monasi, kada je neukroćen, loše čuvan, loše zaštićen, neobuzdan, do velikog gubitka vodi.

Eto, vidite da nije teško blush