Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 5:171-180

Upāsaka vagga
Nezaređeni sledbenik

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


175. Ćandāla sutta — Izopštenik

Monasi, kada ima pet osobina, nezaređeni sledbenik je izopštenik među nezaređenim sledbenicima, ljaga među nezaređenim sledbenicima, poslednji među nezaređenim sledbenicima. A kojih pet? (1) Nema poverenja u sebi; (2) nemoralan je; (3) sujeveran je i veruje u znamenja, a ne u kammu; (4) izvan traži onoga koga bi darivao [1] i tamo prvo dariva. Kada ima ovih pet osobina, nezaređeni sledbenik je izopštenik među nezaređenim sledbenicima, ljaga među nezaređenim sledbenicima, poslednji među nezaređenim sledbenicima.

Monasi, kada ima ovih osobina, nezaređeni sledbenik je dragulj među nezaređenim sledbenicima, crveni lotos među nezaređenim sledbenicima, beli lotos među nezaređenim sledbenicima. A kojih pet? (1) Ima u sebi poverenje; (2) moralan je; (3) nije sujeveran i veruje u kammu, a ne u znamenja; (4) ne traži izvan onoga koga bi darivao i ovde prvo dariva. Kada ima ovih pet osobina, nezaređeni sledbenik je dragulj među nezaređenim sledbenicima, crveni lotos među nezaređenim sledbenicima, beli lotos među nezaređenim sledbenicima.

[1] To znači izvan budističke monaške zajednice. O relativnoj vrednosti darova, posmatranih kroz prizmu zasluga, pogledati Dakkhināvibanga sutta (MN 142). [Natrag]


176. Pīti sutta — Ushićenje

Jednom domaćin Anāthapindika, praćen sa još 500 nezaređenih Budinih sledbenika, otide do Blaženog i, pošto je stigao, pokloni mu se, pa sede sa strane. I dok je tako sedeo, Blaženi mu reče: “Domaćini, vi ste poklonili monaškoj zajednici ogrtače, hranu, sklonište i lekove za one koji su bolesni, ali ne treba da se zadovoljite mišlju: ‘Mi smo poklonili monaškoj zajednici ogrtače, hranu, sklonište i lekove za one koji su bolesni’. Nego bi trebalo sebe ovako da vežbate: ‘S vremena na vreme ući ću i boraviti u osami i ushićenju’. Tako bi sebe trebalo da vežbate.”

Kad ovo bi rečeno, poštovani Sāriputta reče Blaženom: “Čudesno je, gospodine. Zadivljujuće je, kako je Blaženi to dobro rekao: ”Domaćini, vi ste poklonili monaškoj zajednici ogrtače, hranu, sklonište i lekove za one koji su bolesni, ali ne treba da se zadovoljite mišlju: ‘Mi smo poklonili monaškoj zajednici ogrtače, hranu, sklonište i lekove za one koji su bolesni’. Nego bi trebalo sebe ovako da vežbate: ‘S vremena na vreme ući ću i boraviti u osami i ushićenju’. Tako bi sebe trebalo da vežbate.

Gospodine, kada učenik plemenitih uđe i boravi u osami i ushićenju, pet je mogućnosti koje ne postoje u tom trenutku: Bol i patnja koji nastaju na osnovu zadovoljstava čula tada ne postoje. Zadovoljstvo i radost koji nastaju na osnovu zadovoljstava čula tada ne postoje. Bol i patnja koji nastaju na osnovu onoga što je nevešto urađeno tada ne postoje. Zadovoljstvo i radost koji nastaju na osnovu onoga što je nevešto urađeno tada ne postoje. Bol i patnja koji nastaju na osnovu na osnovu onoga što je vešto urađeno tada ne postoje. Kada učenik plemenitih uđe i boravi u osami i ushićenju, tih pet je mogućnosti koje ne postoje u tom trenutku.”

[A Blaženi reče:] “Odlično, Sāriputta. Odlično. Kada učenik plemenitih uđe i boravi u osami i ushićenju, pet je mogućnosti koje ne postoje u tom trenutku: Bol i patnja koji nastaju na osnovu zadovoljstava čula tada ne postoje. Zadovoljstvo i radost koji nastaju na osnovu zadovoljstava čula tada ne postoje. Bol i patnja koji nastaju na osnovu onoga što je nevešto urađeno tada ne postoje. Zadovoljstvo i radost koji nastaju na osnovu onoga što je nevešto urađeno tada ne postoje. Bol i patnja koji nastaju na osnovu na osnovu onoga što je vešto urađeno tada ne postoje. Kada učenik plemenitih uđe i boravi u osami i ushićenju, tih pet je mogućnosti koje ne postoje u tom trenutku.”


177. Vaṇiđđā sutta — Trgovac

Monasi, pet je poslova kojima moj nezaređeni sledbenik ne bi trebalo da se bavi. Kojih pet? Trgovina oružjem, trgovina živim bićima, trgovina mesom, trgovina alkoholom i trgovina otrovima.