Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 5:51-60

Nīvaraṇa vagga
Prepreke


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


51. Āvaraṇa sutta — Prepreke


52. Akusalarāsi sutta — Gomila


53. Padhāniyaṅga sutta — Činioci


54. Samaya sutta — Prilika


55. Mātāputta sutta — Majka i sin


56. Upađđhāya sutta — Učitelj


57. Upađđhatthana sutta — Predmeti kontemplacije

"Pet je činjenica o kojima bi svako trebalo često da razmišlja, bilo da je reč o ženi ili muškarcu, laiku ili zaređenom. Kojih pet?

'Podložan sam starenju, nisam umakao starenju.' To je prva činjenica o kojoj bi svako trebalo često da razmišlja, bilo da je reč o ženi ili muškarcu, laiku ili zaređenom.

'Podložan sam bolesti, nisam umakao bolesti'…

'Podložan sam smrti, nisam umakao smrti'…

'Promeniću se, odvojiti od svega što mi je drago i što me privlači'…

'Ja sam vlasnik svojih dela (kamma), baštinik svojih dela, rođen zbog svojih dela, u vezi sa svojim delima i imam svoja dela kao svog sudiju. Šta god da uradim, dobro ili loše, to će mi ostati u nasleđe'

To je pet činjenica o kojima bi svako trebalo često da razmišlja, bilo da je reč o ženi ili muškarcu, laiku ili zaređenom.

Onda, na koji način bi trebalo razmišljati: 'Podložan sam starenju, nisam umakao starenju'? Ima bića koja su otrovana [tipičnim] otrovom mladih, a to je mladost. Zbog te otrovanosti mladošću, oni se loše ponašaju telom… govorom… i mišlju. Ali kada često razmišljaju o ovoj činjenici, ta otrovanost mladošću biće ili potpuno napuštena ili sve slabija…

Onda, na koji način bi trebalo razmišljati: 'Podložan sam bolesti, nisam umakao bolesti'? Ima bića koja su otrovana [tipičnim] otrovom zdravih, a to je zdravlje. Zbog te otrovanosti zdravljem, oni se loše ponašaju telom… govorom… i mišlju. Ali kada često razmišljaju o ovoj činjenici, ta otrovanost zdravljem biće ili potpuno napuštena ili sve slabija…

Onda, na koji način bi trebalo razmišljati: 'Podložan sam smrti, nisam umakao smrti'? Ima bića koja su otrovana [tipičnim] otrovom živih, a to je život. Zbog te otrovanosti životom, oni se loše ponašaju telom… govorom… i mišlju. Ali kada često razmišljaju o ovoj činjenici, ta otrovanost životom biće ili potpuno napuštena ili sve slabija…

Onda, na koji način bi trebalo razmišljati: 'Promeniću se, odvojiti od svega što mi je drago i što me privlači'? Ima bića koja osećaju želju i strast prema stvarima koje su im drage i privlačne. Zbog te strasti, oni se loše ponašaju telom… govorom… i mišlju. Ali kada često razmišljaju o ovoj činjenici, ta želja i strast prema stvarima koje su im drage i privlačne biće ili potpuno napuštena ili sve slabija…

Onda, na koji način bi trebalo razmišljati: 'Ja sam vlasnik svojih dela, baštinik svojih dela, rođen zbog svojih dela, u vezi sa svojim delima i imam svoja dela kao svog sudiju. Šta god da uradim, dobro ili loše, to će mi ostati u nasleđe'? Ima bića koja se loše ponašaju telom… govorom… i mišlju. Ali kada često razmišljaju o ovoj činjenici, loše ponašanje telom… govorom… i mišlju biće ili potpuno napušteno ili sve slabije…

Sada plemeniti sledbenik ovako razmišlja: 'Nisam samo ja podložan starenju, onaj koji nije umakao starenju. Kakva god da postoje bića — prošla i buduća, koja se rađaju ili umiru — sva su ona podložna starenju i nisu umakla starenju.' Kada često razmišlja o ovome, delovi puta mu se ukazuju. On postaje privržen putu, razvija ga, neguje. I kako postaje privržen putu, razvija ga i neguje, okovi bivaju odbačeni, skrivene sklonosti uništene.

Onda plemeniti sledbenik ovako razmišlja: 'Nisam samo ja podložan bolesti, onaj koji nije umakao bolesti' … 'Nisam samo ja podložan smrti, onaj koji nije umakao smrti' … 'Neću se samo ja promeniti, odvojiti od svega što mi je drago i što me privlači' …

Plemeniti sledbenik ovako razmišlja: 'Nisam samo ja vlasnik svojih dela, baštinik svojih dela, rođen zbog svojih dela, u vezi sa svojim delima i imam svoja dela kao svog sudiju; onaj koji šta god da uradi, dobro ili loše, to će mu ostati u nasleđe. Kakva god da postoje bića — prošla i buduća, koja se rađaju ili umiru — sva bića su vlasnici svojih dela, baštinici svojih dela, rođeni zbog svojih dela, u vezi sa svojim delima i imaju svoja dela kao svog sudiju. Šta god da urade, dobro ili loše, to će im ostati u nasleđe.' Kada često razmišlja o ovome, delovi puta mu se ukazuju. On postaje privržen putu, razvija ga, neguje. I kako postaje privržen putu, razvija ga i neguje, okovi bivaju odbačeni, skrivene sklonosti uništene."

Podložni rođenju, podložni starenju,
podložni smrti,
svetovni ljudi su
zgađeni nad onima što pate
nad onim čemu su i oni sami podložni.
Ako i ja treba da budem zgađen
nad bićima koja su podložna svemu tome,
ja onda ne pristajem,
da živim kao i oni.'

Zadržavajući taj stav —
znanje o Dhammi
lišen svakog poseda —
prevladah svaku opijenost
bogatstvom, mladošću i životom
kao onaj što u odvraćenosti
vidi spokojstvo.

U meni se javi energičnost,
oslobođenost jasno sagledah.
Sada više nema načina
da uživam u čulnim zadovoljstvima.
Sledeći tok svetačkog života,
ja se više ne preporađam.


Videti takođe: Sn IV:15