Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN X.176: Ćunda kammaraputta sutta

Anguttara nikāya X.176

Ćunda kammaraputta sutta
Govor kovačevom sinu Ćundi


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Napomena: Prema Maha-parinibbana sutti (DN 16), Ćunda je bio poslednji koji je Budi udelio hranu pre njegovog konačnog utrnuća.


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio blizu Pāve, u mangovom gaju kovačevog sina Ćunde. Tada kovačev sin Ćunda otide do Blaženog, pokloni mu se i sede sa strane. Dok je tako sedeo, Blaženi mu reče: "Ćunda, čije rituale pročišćenja ti odobravaš?"

"Gospodine, ja odobravam rituale pročišćenja koje propisuju bramana zapadnih zemalja, onih koji nose ćupove sa vodom, nose vence od cveća, održavaju svetu vatru i uranjaju u vodu."

"A koje su rituale pročišćenja propisali ti bramani zapadnih zemalja?"

"Gospodine, ima slučajeva kada bramani zapadnih zemalja upućuju svoje sledbenike da praktikuju ovako: "Hajde, dobri čoveče, ustani rano iz kreveta i dotakni zemlju. Ako ne dotakneš zemlju, dotakni vlažan kravlji izmet. Ako ne dotakneš vlažan kravlji izmet, dotakni zelenu travu. Ako ne dotakneš zelenu travu, razgori svetu vatru. Ako ne razgoriš svetu vatru, sklopljenih ruku pokloni se suncu. Ako se sklopljenih ruku ne pokloniš suncu, trebalo bi do do večeri da tri puta uroniš u vodu." Te su rituali pročišćenja propisali bramani zapadnih zemalja. I te rituale ja odobravam."

"Ćunda, pročišćenje u postupcima plemenitih je sasvim drugačije od rituala pročišćenja koje propisuju bramani zapadnih zemalja, oni koji nose ćupove sa vodom, nose vence od cveća, održavaju svetu vatru i uranjaju u vodu."

"Ali, gospodine, kakvo je to pročišćenje u postupcima plemenitih? Bilo bi dobro ako bi me Blaženi podučio kakvo je to pročišćavanje u postupcima plemenitih."

"U tom slučaju, Ćunda, slušaj i dobro pamti, a ja ću govoriti."

"Da, gospodine", odgovori kovačev sin Ćunda. A Blaženi reče:

"Ćunda, tri su načina prljanja telesnim postupcima, četiri su načina prljanja verbalnim postupcima i tri su načina prljanja mentalnim postupcima.

A kako to, Ćunda, neko sebe prlja telesnim postupcima?

(1) Ima slučajeva da čovek oduzima život. Ubica je, krvavih ruku, predan prolivanju krvi i klanju, ne pokazuje bilo kakvu milost prema živim bićima.

(2) Uzima ono što mu nije dato. Krate tuđu imovinu i posed, u selu ili u polju.

(3) Stupa u nedolične telesne odnose. Ima odnose sa devojkama koje su još pod zaštitom svoje majke, oca, brata, sestre ili rodbine; onima koje su pod zaštitom Dhamme; onima koje su već u braku; onima koje su zatvorenice; onima koje su verene.

Tako neko sebe prlja sa tri vrste telesnih postupaka.

A kako to, Ćunda, neko sebe prlja verbalnim postupcima?

(4) Ima slučajeva da čovek laže. Kad ga pozovu u gradski savet, među rodbinu, esnafski skup ili na dvor i tamo ispituju kao svedoka: 'Hajde, dobri čoveče, kaži ono što znaš', tada on iako ne zna, kaže: 'Znam'. Ili, ako zna, on kaže: 'Ne znam'. Ako nije video, on kaže: 'Video sam'. Ako je video, on kaže: 'Nisam video'. Tako on svesno govori laži u svoju korist, u korist drugih ili radi nekakve dobiti.

(5) Zatim govori spletke. Što je čuo ovde, on govori tamo, da bi te ljude međusobno zavadio. Što je čuo tamo, govori ovde, da bi te ljude međusobno zavadio. Tako on razdvajaja one koji su složni, podstiče sukob među onima koji su razdvojeni, uživa u tom razdoru, raduje se razdoru, ushićuje se razdorom, govori reči koje unose razdor.

(6) Zatim govori uvredljive reči. Govori reči koje su pune srdžbe, neprijatne, uvredljive za druge, vređaju druge, reči izazivane besom, koje ne doprinose sabranosti.

(7) Zatim se prepušta naklapanju. Govori kad nije vreme, govori ono što nije u skladu sa činjenicama, što nije korisno, suprotno Dhammi i praksi. U pogrešno vreme govori reči koje su bezvredne, nepromišljene, nekontrolisane, štetne.

Tako neko sebe prlja sa četiri vrste verbalnih postupaka

A kako to, Ćunda, neko sebe prlja mentalnim postupcima?

(8) Ima slučajeva da je čovek lakom. On se polakomi na tuđu imovinu i posed, razmišljajući: 'O, neka to što pripada drugome bude moje!'

(9) Um mu je ispunjen zlovoljom, lošim namerama i mržnjom: 'Neka ta bića budu pobijena, raskomadana, posečena, uništena, neka ih više nema!'

(10) Ima pogrešno gledište, pogrešan ugao gledanja: 'Nema ničeg što je dato, ničeg što je darovano, ničeg što je kao žrtva prineto; nema ploda i rezultata dobrih i loših dela; nema ovog sveta, nema drugog sveta; nema majke, nema oca; nema bića koja se spontano preporađaju; nema na svetu dobrih i časnih asketa i bramana koji su zahvaljujući neposrednom znanju sami za sebe razumeli ovaj svet i drugi svet, te to objavili drugima'.

Tako neko sebe prlja sa tri vrste mentalnih postupaka.

To su, Ćunda, deset puteva loše kamme. Kada čovek sledi tih deset puteva loše kamme, čak i ako ustane rano iz kreveta i dotakne zemlju, on je još uvek nečist. A ako ne dotakne zemlju, on je još uvek nečist. Ako dotakne vlažan kravlji izmet, on je još uvek nečist. A ako ne dotakne vlažan kravlji izmet, on je još uvek nečist. Ako dotakne zelenu travu, on je još uvek nečist. A ako ne dotakne zelenu travu, on je još uvek nečist. Ako razgori svetu vatru, on je još uvek nečist. A ako ne razgori svetu vatru on je još uvek nečist. Ako se sklopljenih ruku pokloni suncu, on je još uvek nečist. A ako se sklopljenih ruku ne pokloni suncu, on je još uvek nečist. Ako do večeri tri puta uroni u vodu, on je još uvek nečist. A ako do večeri ne uroni tri puta u vodu, on je još uvek nečist. Zašto? Zato što tih deset puteva loše kamme sami po sebi jesu nečisti i donose prljanje. Zbog toga što sledi tih deset puteva loše kamme, takvom čoveku sledi preporađanje u paklu, životinjskoj materici, svetu gladnih duhova ili nekim drugim lošim odredištima.

Ćunda, tri su načina pročišćenja telesnim postupcima, četiri su načina pročišćenja verbalnim postupcima i tri su načina pročišćenja mentalnim postupcima.

A kako to, Ćunda, neko sebe pročišćije telesnim postupcima?

(1) Ima slučajeva da se čovek, odustavši od oduzimanja života, uzdržava od uništavanja života. Odloživši svoj štap, odloživši svoj nož, obziran i milosrdan živi on pun saosećanja prema svim živim bićima.

(2) Odustavši od uzimanja onoga što mu nije dato, uzdržava se od uzimanja onoga što mu nije dato. Ne krate tuđu imovinu i posed, u selu ili u polju.

(3) Odustavši od nedoličnih telesnih odnosa, ne upušta se u nedolične telesne odnose. Nema odnose sa devojkama koje su još pod zaštitom svoje majke, oca, brata, sestre ili rodbine; onima koje su pod zaštitom Dhamme; onima koje su već u braku; onima koje su zatvorenice; onima koje su verene.

Tako neko sebe pročišćuje sa tri vrste telesnih postupaka.

A kako to, Ćunda, neko sebe pročišćuje verbalnim postupcima?

(4) Ima slučajeva da se čovek, odustavši od laganja, uzdržava od laganje. Kad ga pozovu u gradski savet, među rodbinu, esnafski skup ili na dvor i tamo ispituju kao svedoka: 'Hajde, dobri čoveče, kaži ono što znaš', tada on ako ne zna, kaže: 'Ne znam'. Ili, ako zna, on kaže: 'Znam'. Ako nije video, on kaže: 'Nisam video'. Ako je video, on kaže: 'Video sam'. Tako on ne govori svesno laži u svoju korist, u korist drugih ili radi nekakve dobiti.

(5) Odustavši od toga da govori spletke, uzdržava s ed ane spletkari. Što je čuo ovde, on ne govori tamo da bi te ljude međusobno zavadio. Što je čuo tamo, ne govori ovde da bi te ljude međusobno zavadio. Tako on spaja one koji su razdvojeni, podstiče bliskost, uživa u slozi, raduje se slozi, ushićuje se slogom, govori reči koje donose slogu.

(6) Odustavši od uvredljivih reči, uzdržava se od uvreda. Govori reči koje su blage, prijatne za uho, ohrabrujuće, stižu pravo do srca, učtive su, mnogi ih priželjkuju i raduju im se.

(7) Odustavši od naklapanja, uzdržava se od naklapanju. Govori kad je vreme, govori ono što je u skladu sa činjenicama, što je korisno, govori o Dhammi i praksi. U pravo vreme govori reči koje vredi zapamtiti, promišljene, jezgrovite, korisne.

Tako neko sebe pročišćuje sa četiri vrste verbalnih postupaka

A kako to, Ćunda, neko sebe pročišćuje mentalnim postupcima?

(8) Ima slučajeva da čovek nije lakom. On ne žudi za tuđom imovinom i posedom, razmišljajući: 'O, neka to što pripada drugome bude moje!'

(9) Um mu je blagonaklon i u njegovim namerama nema mržnje: 'Neka ta bića žive u sreći, bez neprijateljstva, bez bola i bez tuge!'

(10) Ima ispravno gledište, ispravan ugao gledanja: 'Postoji ono što je dato, ono što je darovano, ono što je kao žrtva prineto; postoje plod i rezultat dobrih i loših dela; postoji ovaj svet, postoji drugi svet; postoje majka, postoji otac; postoje bića koja se spontano preporađaju; postoje na svetu dobri i časni askete i bramani koji su zahvaljujući neposrednom znanju sami za sebe razumeli ovaj svet i drugi svet, te to objavili drugima'.

Tako neko sebe pročišćuje sa tri vrste mentalnih postupaka.

 

 

To su, Ćunda, deset puteva dobre kamme. Kada čovek sledi tih deset puteva dobre kamme, čak i ako ustane rano iz kreveta i dotakne zemlju, on je još uvek čist. A ako ne dotakne zemlju, on je još uvek čist. Ako dotakne vlažan kravlji izmet, on je još uvek čist. A ako ne dotakne vlažan kravlji izmet, on je još uvek čist. Ako dotakne zelenu travu, on je još uvek čist. A ako ne dotakne zelenu travu, on je još uvek čist. Ako razgori svetu vatru, on je još uvek čist. A ako ne razgori svetu vatru on je još uvek čist. Ako se sklopljenih ruku pokloni suncu, on je još uvek čist. A ako se sklopljenih ruku ne pokloni suncu, on je još uvek čist. Ako do večeri tri puta uroni u vodu, on je još uvek čist. A ako do večeri ne uroni tri puta u vodu, on je još uvek čist. Zašto? Zato što tih deset puteva dobre kamme sami po sebi jesu čisti i donose pročišćenje. Zbog toga što sledi tih deset puteva dobre kamme, takvom čoveku sledi preporađanje među božanstvima, ljudim ili na nekim drugim dobrim odredištima."

Kada to bi izrečeno, kovačev sin Ćunda reče Blaženom: "Izvanredno, poštovani gospodine! Izvanredno! Baš kao kada bi neko ispravio nešto što je dotle stajalo naglavce ili otkrio skriveno ili pokazao put zalutalome ili uneo svetiljku u tamu tako da oni koji imaju oči mogu da vide. Isto tako je poštovani Gotama objasnio istinu na više načina. Zato uzimam utočite u njemu, Dhammi i monaškoj zajednici. Neka me poštovani Gotama prihvati kao svog nezaređenog sledbenika koji, od danas pa do kraja života, pronađe svoje utočite."


Videti takođe: AN III:1; Iti 30; Iti 31.