Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 5:8

Saṅghabheda sutta
Razdor u monaškoj zajednici

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Rāđagahe, u Bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice. U isto vreme poštovani Ānanda, na dan predanosti, ujutro se obukao, uzeo prosjačku zdelu i gornji ogrtač, te krenu u Rāđagahu u prošenje hrane.

I vide Devadatta poštovanog Ānandu kako prosi hranu u Rāđagahi. Pošto ga je video, dođe do poštovanog Ānande, pa mu ovako reče: “Prijatelju Ānanda, od danas pa nadalje obavljaću dan predanosti i ostale monaške ceremonije odvojeno od Blaženog, odvojeno monaške zajednice.”

Onda poštovani Ānanda, pošto je prošao Rājagahu i vratio se iz prošenja hrane, posle obroka, otide do Blaženog. Kad je stigao do Blaženog, pokloni mu se i sede sa strane. Sedeći tako sa strane, ovako reče Blaženom: “Poštovani gospodine, jutros sam se obukao, uzeo prosjačku zdelu i gornji ogrtač, te krenuo u Rāđagahu u prošenje hrane. I vide me Devadatta kako prosim hranu u Rāđagahi. Pošto me je video, dođe do mene, pa mi ovako reče: “Prijatelju Ānanda, od danas pa nadalje obavljaću dan predanosti i ostale monaške ceremonije odvojeno od Blaženog, odvojeno monaške zajednice.””

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

“Lako je dobrom činiti dobro, teško je lošem dobro činiti,
lako je lošem loše činiti, loše je plemenitima zaista teško učiniti.”