Theravāda budističko društvo

Ud III.5: Kolita sutta

Udana III.5

Kolita sutta
O Koliti (Mahā Moggallāna)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. I u to vreme je poštovani Mahā Moggallāna sedeo nedaleko od Blaženog, nogu ukrštenih, uspravnog tela, potpuno sabran na svoje telo. Blaženi pogleda Mahā Moggallānu kako sedi nedaleko od njega, nogu ukrštenih, uspravnog tela, potpuno sabran na svoje telo.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Uz pomoć potpune sabranosti na telo
dobro ustaljen, obuzdan
u pogledu šest područja kontakta —
uvek usredsređen, monah
može upoznati Neuslovljeno* sam za sebe.

(*nibbana)