Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud V.4: Kumaraka sutta

Udana V.4

Kumaraka sutta
Dečaci

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru Anāthapindike. A u to vreme je velika grupa dečaka kraj puta između Sāvatthija i Đetinog gaja pecala ribu. I onda Blaženi, rano ujutru, obukavši ogrtač i uzevši posudu za hranu, krete do Sāvatthija u prošenje hrane. I usput vide veliku grupu dečaka kako kraj puta između Sāvatthija i Đetinog gaja pecaju ribu. Videvši ih, priđe im i, približivši se, ovako im reče: "Dečaci, plašite li se bola? Da li ne volite bol?"

"Da, gospodine, plašimo se bola. Mi ne volimo bol."

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Ako se plašite bola,
ako ne volite bol,
ne činite ništa zlo
ni javno ni krišom.
Ako učinite ili ćete činiti
neko rđavo delo,
bolu ne možete umaći:
stići će vas
makar pobegli glavom bez obzira.