Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud VII.5: Badiya sutta

Udana VII.5

Badiya sutta
Badija patuljak

Preveo Ninoslav Molnar
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tada poštovani Badija patuljak, prateći jednu grupu monaha, otide do Blaženog.

Blaženi ugleda kako za grupom monaha dolazi poštovani Badija patuljak ružan, odvratan, deformisan i prezren od strane monaha. Ugledavši ga, Blaženi se obrati monasima: ''Monasi, vidite li kako za grupom monaha dolazi monah ružan, odvratan i prezren od strane drugih monaha?''

''Vidimo, poštovani gospodine''.

''Monasi, taj monah poseduje ogromne natprirodne moći. Nije lako postići nešto što taj monah već nije postigao. On je spoznao ovde i sada najviši cilj svetog života, zbog čega sinovi dobrih porodica napuštaju dom i postaju beskućnici, spoznao ga i u njemu neprekidno boravi''.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Besprekoran, pod belom nadstrešnicom
Sabran, on kočijama upravlja;
Pogledaj ga kako dolazi, oslobođen,
On koji je preplivao bujicu,
Koji ni za šta više vezan nije. [1]


Beleška

[1] Stihovi suptilno oslikavaju kontrast čistote i lepote Badijinog prosvetljenog uma sa njegovom telesnom pojavom. U S. IV, 291 domaćin Ćita daje objašnjenje ovih zagonetnih stihova kao način opisa arahanta: "Besprekoran" odnosi se na moralne vrline, "pod belom nadstrešnicom" znači oslobođenje ili plod probuđenja, "sabran" označava zadubljenost, "kočija" označava telo, "bujica" želju, "oslobođen" i "vezan nije" odnosi se na arahanta koji je oslobođen četiri okova. [Natrag]