Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud VIII.2: Nibbana sutta

Udana VIII.2

Nibbāna sutta
Potpuno oslobođenje (2)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju, u Đetinom gaju, u hramu manastira Anāthapindike. U to vreme Blaženi je upućivao, podsticao, bodrio i ohrabrivao monahe svojim govorima o Dhammi, čija je tema bilo oslobađanje. Monasi — prijemčivi, pažljivi, potpuno skoncentrisani — slušali su govor o Dhammi.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Teško je sagledati neuslovljeno,
jer istina se ne vidi lako.
Želju je pronikao onaj ko zna;
jer u onome ko vidi,
ničega nema.


Videti takođe: Ud VIII:1; Ud VIII:3; Ud VIII:4.