Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN III.21: Puggala sutta

Samyutta nikāya III.21

Puggala sutta
Osobe


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija. U to vreme Pasenadi, kralj Kosale, otide do Blaženog, pokloni mu se i sede sa strane. A Blaženi mu onda reče:

"Veliki kralju, u ovome svetu moguće je naći četiri vrste osoba. Koje četiri? Onu koja iz tame ide u tamu, onu koja iz tame ide u svetlost, onu koja iz svetlosti ide u tamu i onu koja iz svetlosti ide u svetlost. [1]

A kakva je to osoba, veliki kralju, koja iz tame ide u tamu? Ima slučajeva kada se neko rodi u niskoj porodici — porodici ćandala, sakupljača bambusa, lovaca, kolara ili smetlara — siromašnoj porodici gde je malo hrane i pića, koja jedva preživljava, a hranu i odeću nabavlja jako teško; a on sam je ružan, neugledan, deformisan, hronično bolestan — poluslep, krivih ruku, hrom ili paralizovan. [2] On ne može da stekne sebi hranu. piće, odeću i kočiju; cvetne vence, mirise i mirisna ulja; ležajeve, kuću i svetiljke. I tako, odlučuje da čini nedela telom, govorom i umom. A potom, posle sloma tela, posle smrti, preporađa se u svetu patnje, na lošem odredištu, u donjem svetu, u čistilištu.

Zamisli, veliki kralju, čoveka koji ide iz mraka u mrak, iz pomrčine u pomrčinu ili iz kaljuge u kaljugu: ta osoba je, kažem, ista takva. Ko je na tom putu, veliki kralju, taj ide iz tame u tamu.

A kakva je to osoba, veliki kralju, koja iz tame ide u svetlost? Ima slučajeva kada se neko rodi u niskoj porodici… a hranu i odeću stiče jako teško; a on sama je ružan… ili paralizovaan. On ne može da stekne sebi hranu… i svetiljke. I tako, odlučuje da čini dobra dela telom, govorom i umom. A potom, posle sloma tela, posle smrti, preporađa se na dobrom odredištu, u nebeskom svetu.

Zamisli, veliki kralju, čoveka koji se sa zemlje popne na kočiju, sa kočije uzjaše na konja, sa konja se popne na slona, sa slona se uspne na visoku zgradu: ta osoba je, kažem, ista takva. Ko je na tom putu, veliki kralju, taj ide iz tame u svetlost.

A kakva je to osoba, veliki kralju, koja iz svetlosti ide u tamu? Ima slučajeva kada se neko rodi u visokoj porodici — imućnoj porodici ratnika ili u imućnoj porodici kućedomaćina — onoj koja je bogata, velikog imetka i poseda, sa mnogo zlata i srebra, sa mnogo blaga i stvari, sa mnogo bogatstva i prihoda, a on sam je lepo građen, naočit, skladan, izuzetno lep i dopadljiv. On može sebi da stekne hranu. piće, odeću i kočiju; cvetne vence, mirise i mirisna ulja; ležajeve, kuću i svetiljke. I tako, odlučuje da čini nedela telom, govorom i umom. A potom, posle sloma tela, posle smrti, preporađa se u svetu patnje, na lošem odredištu, u donjem svetu, u čistilištu.

Zamisli, veliki kralju, čoveka koji se sa viskoke zgrade spusti na slona, sa slona na konja, sa konja na kočiju, sa kočije siđe na zemlju, sa zemlje siđe u mrak podzemlja: ta osoba je, kažem, ista takva. Ko je na tom putu, veliki kralju, taj ide iz svetlosti u tamu.

A kakva je to osoba, veliki kralju, koja iz svetlosti ide u svetlost? Ima slučajeva kada se neko rodi u visokoj porodici… sa mnogo bogatstva i prihoda, a on sam je lepo građen, naočit, skladan, izuzetno lep i dopadljiv. On može sebi da stekne hranu… i svetiljke. I tako, odlučuje da čini dobra dela telom, govorom i umom. A potom, posle sloma tela, posle smrti, preporađa se na dobrom odredištu, u nebeskom svetu.

Zamisli, veliki kralju, čoveka koji bi prešao iz kočije u kočiju, ili sa konja na konja, ili sa slona na slona, ili sa visoke zgrade na visoku zgradu: ta osoba je, kažem, ista takva. Ko je na tom putu, veliki kralju, taj ide iz svetlosti u svetlost.

Ove četiri vrste osoba je, veliki kralju, mogueć naću u ovome svetu."

(I)

Osoba, o kralju, koja je siromašna,
ali joj manjka vera, škrta je,
cicijaši, sa lošim namerama,
pogrešnih stavova, ne poštuje druge,
koja psuje i grdi askete,
bramane i druge duhovnike,
nihilista, podrugljivac, nagovara
i drugog da ne daje hranu prosjacima:
kada takva osoba umre, o kralju,
ona ide, vladaru nad ljudima,
u užasno čistilište,
ona ide iz tame u tamu.

(II)

Osoba, o kralju, koja je siromašna,
ali joj ne manjka joj vera, darežljiva je,
daje, sa najboljim namerama,
osoba sabranog uma,
koja ustaje i poštuje askete,
bramane i druge duhovnike,
ona koja sebe vežba u ispravnim postupcima,
koja nikog ne sprečava da daje hranu prosjacima:
kada takva osoba umre, o kralju,
ona ide, vladaru nad ljudima,
na trostruko nebo,
ona ide iz tame u svetlost.

(III)

Osoba, o kralju, koja je imućna,
ali joj manjka vera, škrta je,
cicijaši, sa lošim namerama,
pogrešnih stavova, ne poštuje druge,
koja psuje i grdi askete,
bramane i druge duhovnike,
nihilista, podrugljivac, nagovara
i drugog da ne daje hranu prosjacima:
kada takva osoba umre, o kralju,
ona ide, vladaru nad ljudima,
u užasno čistilište,
ona ide iz svetlosti u tamu.

(IV)

Osoba, o kralju, koja je imućna,
ne manjka joj vera, darežljiva je,
daje, sa najboljim namerama,
osoba sabranog uma,
koja ustaje i poštuje askete,
bramane i druge duhovnike,
ona koja sebe vežba u ispravnim postupcima,
koja nikog ne sprečava da daje hranu prosjacima:
kada takva osoba umre, o kralju,
ona ide, vladaru nad ljudima,
na trostruko nebo,
ona ide iz vetlosti u svetlost.


Beleške

[1] Ova sutta, bez poređenja i stihova, nalazi se kao Tamotama sutta (AN IV.85). Osoba je u tami (tamo) jer je spojena sa tamom tako što se rodila u niskoj porodici, i ide ka tami (tamopāriyana), jer se približava tami čistilišta. Osoba je u svetlosti (đoti)  je je spojena sa svetlošću time što se rodila u visokoj porodici i ide prema svetlosti (đotipāriyana) zato što se približava svetlosti preporađanja na nebu. [Natrag]

[2] Ćandale su najprezrenije od onih koji su izvan svake kaste; videti Singh: The Life in North-Eastern India, str. 16-20. [Natrag]