Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn IV.2: Guhatthaka sutta

Sutta nipata IV.2

Guhatthaka sutta
Pećina tela

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

 


Ostajući vezan za pećinu, sa teškim teretom, [1]
čovek potonuo u konfuziju daleko je od osame
— jer čulna zadovoljstva, čulne želje [2] ovoga sveta
lako se ne napuštaju.

Oni okovani željom,
sputani primamljivošću nastajanja,
lako se ne oslobađaju
jer svako sam sebe oslobađa.
Ispunjeni, ispred i iza, [3]
glađu za čulnim zadovoljstvima dosad i ubuduće
— pohlepni za čulnim zadovoljstvima,
zauzeti, obmanuti, nedarežljivi, ušančeni u zabludi [4]
takvi — pritisnuti bolom — nariču:
"Šta će sa nama biti kad odemo odavde?"

Zato čovek sebe treba da vežba upravo ovde i sada.
Za šta god znate na ovome svetu da zabluda je,
nemojte, toga radi, postupati u zabludi,
jer život je ovaj, prosvetljeni reče,
prekratak.

Vidim ih,
na svetu ovome kako tumaraju,
ljudi obuzeti željom za postojanjem.
Neuki ljudi nariču na pragu smrti,
žeđ njihova, za postojanjem il' nepostojanjem nečega,
neutažena je.

Gledaj ih,
koprcaju se u tom osećaju moje,
poput ribe u plićaku presahlog potoka
— i, videvši to, živi bez moje,
ne stvaraj vezanost za stanje nastajanja.
Pobedi želju za obe strane, [5]
razumevajući [6] nadražaj čula,
pri čemu žudnje nema.

Ne čineći ništa zbog čega bi
sam sebe mogao prekoreti,
prosvetljen čovek ne trči za onim
što video je, za onim što čuo je.
Razumevši opažaj, prešao je preko bujice
— mudrac ne zarobljen imetkom.
Tada, kad strelu iščupao je,
pažljiv živi, ne žudi ni za čim
— nit svetom ovim, nit svetom sledećim.


Beleške

[1] "Sa teškim teretom" nečistoća i štetnih mentalnih sadržaja. [Natrag]

[2] "Čulne želje / čulna zadovoljstva": dva moguća značenja reči kama. Prema Komentaru, ovde se cilja na oba. [Natrag]

[3] Komentar: "Ispred" znači doživljeno u prošlosti (kao i "dosad" dva stiha niže); "iza" znači ono što će tek biti doživljeno u budućnosti. [Natrag]

[4] Komentar: "Zabluda" označava deset vrsta štetnih postupaka (videti AN X:176). [Natrag]

[5] Prema komentaru, "obe strane" ovde ima nekoliko mogućih značenja: kontakt čula i izvor kontakta; prošlost i budućnost, ime i lik, unutrašnji i spoljašnji medijum prenosa čulnog podražaja, sopstvo i izvor sopstva. To takođe može značiti stanja nastajanja i ne-nastajanja pomenuta u prethodnom stihu i kasnije, u Sn IV:5. [Natrag]

[6] Komentar: Razumevanje čulnog podražaja ima tri aspekta: biti u stanju da identifikujemo i razlučimo vrste čulnog podražaja; uočiti pravu prirodu čulnog podražaja (na primer, prolazan, izaziva patnju, ne pripada sopstvu) i napustiti vezanost za čulni podražaj. Ista tri aspekta mogla bi se primeniti i na razumevanje opažaja, kao što je pomenuto u sledećoj strofi. [Natrag]


Videti takođe: AN IV:184