Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN LV.53 Dhammadina

Samyutta nikāya LV.53

Dhammadina sutta
Dhammadina


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Bārānasija, u Parku jelena, u Isipatani. Onda nezaređeni sledbenik Dhammadina, zajedno sa pet stotina drugih nezaređenih sledbenika, otide do Blaženog, pokloni mu se i sede sa strane. [1] Sedeći tako sa strane, , nezaređena sledbenica Dhammadina zatim reče Blaženom: "Neka nam Blaženi, poštovani gospodine, govori i ukaže nam na put koji nas može odvesti do dobrobiti i sreće za dugo vremena."

"U tom slučaju, Dhammadina, sebe bi trebalo ovako da vežbate: 'S vremena vreme, ući ćemo i boraviti sa govorima što ih je izgovorio Tathāgata, a koji su slojeviti, duboki po značenju, transcendentni, odnose se na prazninu.' Na takav način sebe bi trebalo da vežbate." [2]


Beleške

[1] Ona je bila jedna od sedam Budinih savremenika koji su imali pratnju od pet stotina ljudi; drugi su bili nezaređen sledbenik Visākha, domaćin Ugga, domaćin Ćitta, Hatthaka Ālavaka, Anāthapindika Mali i Anāthapindika Veliki. [Natrag]

[2] Uporediti SN XX:7. Neubičajeno je za Budu da daje ovakvo upotstvo domaćinima, ali Komentar za SN daje za to jedno bizarno objašnjenje, koje je izneto malo niže. Dhammadinine reči protesta kao da odzvanjaju u SN LV:7. Obraćajući se Dhammadini, Buda dosledno upotrebljava množinu, implicirajući time da se njegove instrukcije odnose na celu grupu.

Komentar za SN: "Slojevito (gambhira), kao što je Sala sutti (Sn III:8); duboko po značenju (gambhirattha), kao što je Ćetāna sutta (SN XII:38-40?); transcendentno (lokuttara), kao što je Asankhatasamyutta (SN XLIII); odnosi se na prazninu (suññatāpatisamyutta), to jeste objašnjenje praznine bića, kao što je Khađđaniya sutta (SN XXII:79). Na takav način sebe bi trebalo da vežbate: 'Trebalo bi da sebe trenirate kroz vežbu poređenja sa Mesecom' Ćandūpama sutta (SN XVI:3); vežbu kočija koje se smenjuju (MN 24); vežbu mudraštva (moneyyapatipadā) Muni sutta (Sn I:12); vežbu velike plemenite loze Ariya-vamsa sutta (AN IV:28). (Sve su ovo aluzije na sutte koje zagovaraju strogi asketski život; mada neke od njih nisu potpuno jasne.) Tako je učitelj ove nezaređene sledbenike stavio pred jedan za njih nemoguć zadatak. Zašto? Zato što su, kaže se, tražili pouku a da nisu uzeli u obzir nivo na kojem su (na attano bhūmiyam thatvā), već su pitali kao da su u stanju da na sebe preuzmu bilo koji zadatak. Zato ih je Učitelj stavio pred nemoguć zadatak. [Natrag]