Theravāda budističko društvo

SN LV.53 Dhammadina

Download PDF

Samyutta nikāya LV.53

Dhammadina sutta
Dhammadina


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Bārānasija, u Parku jelena, u Isipatani. Onda nezaređeni sledbenik Dhammadina, zajedno sa pet stotina drugih nezaređenih sledbenika, otide do Blaženog, pokloni mu se i sede sa strane. [1] Sedeći tako sa strane, , nezaređena sledbenica Dhammadina zatim reče Blaženom: "Neka nam Blaženi, poštovani gospodine, govori i ukaže nam na put koji nas može odvesti do dobrobiti i sreće za dugo vremena."

"U tom slučaju, Dhammadina, sebe bi trebalo ovako da vežbate: 'S vremena vreme, ući ćemo i boraviti sa govorima što ih je izgovorio Tathāgata, a koji su slojeviti, duboki po značenju, transcendentni, odnose se na prazninu.' Na takav način sebe bi trebalo da vežbate." [2]


Beleške

[1] Ona je bila jedna od sedam Budinih savremenika koji su imali pratnju od pet stotina ljudi; drugi su bili nezaređen sledbenik Visākha, domaćin Ugga, domaćin Ćitta, Hatthaka Ālavaka, Anāthapindika Mali i Anāthapindika Veliki. [Natrag]

[2] Uporediti SN XX:7. Neubičajeno je za Budu da daje ovakvo upotstvo domaćinima, ali Komentar za SN daje za to jedno bizarno objašnjenje, koje je izneto malo niže. Dhammadinine reči protesta kao da odzvanjaju u SN LV:7. Obraćajući se Dhammadini, Buda dosledno upotrebljava množinu, implicirajući time da se njegove instrukcije odnose na celu grupu.

Komentar za SN: "Slojevito (gambhira), kao što je Sala sutti (Sn III:8); duboko po značenju (gambhirattha), kao što je Ćetāna sutta (SN XII:38-40?); transcendentno (lokuttara), kao što je Asankhatasamyutta (SN XLIII); odnosi se na prazninu (suññatāpatisamyutta), to jeste objašnjenje praznine bića, kao što je Khađđaniya sutta (SN XXII:79). Na takav način sebe bi trebalo da vežbate: 'Trebalo bi da sebe trenirate kroz vežbu poređenja sa Mesecom' Ćandūpama sutta (SN XVI:3); vežbu kočija koje se smenjuju (MN 24); vežbu mudraštva (moneyyapatipadā) Muni sutta (Sn I:12); vežbu velike plemenite loze Ariya-vamsa sutta (AN IV:28). (Sve su ovo aluzije na sutte koje zagovaraju strogi asketski život; mada neke od njih nisu potpuno jasne.) Tako je učitelj ove nezaređene sledbenike stavio pred jedan za njih nemoguć zadatak. Zašto? Zato što su, kaže se, tražili pouku a da nisu uzeli u obzir nivo na kojem su (na attano bhūmiyam thatvā), već su pitali kao da su u stanju da na sebe preuzmu bilo koji zadatak. Zato ih je Učitelj stavio pred nemoguć zadatak. [Natrag]