Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Pali bukvar 02

Pali bukvar

Lily de Silva, M.A., Ph.D.
University of Peradeniya, Sri Lanka

 

 Napomena: VU-Arial font je korišćen u ovom dokumentu

 

 

Lekcija 2

REČNIK

1. Imenice muškog roda čija se osnova završava na -a

dhamma učenje, istina
bhatta pirinač
odana kuvani pirinač
gāma selo
suriya Sunce
canda Mesec
kukkura / sunakha / soṇa pas
vihāra manastir
patta zdela
āvāṭa jama
pabbata planina 
yācaka prosjak, siromah
sigāla šakal
rukkha drvo

Glagoli

harati nosi, odnosi, odvodi
āharati donosi, dovodi
āruhati penje se, uspinje se
oruhati silazi
yācati prosi, traži
khaṇati kopa
vijjhati gađa
paharati udara, bije
rakkhati štiti
vandati

klanja se, pozdravlja

2. Promena imenice muškog roda čija se osnova završava na -a (nastavak)

Akuzativ: Padežni nastavak -ṃ se dodaje na nominativnu osnovu da bi se dobio akuzativ jednine. Padežni nastavak -e se dodaje na nominativnu osnovu da bi se dobio akuzativ množine. Imenica u tom padežu koristi se za izražavanje objekta u rečenici. Cilj kretanja se takođe izražava akuzativom.

Jednina:

1. nara + ṃ = naraṃ
2. mātula + ṃ = mātulaṃ
3. kassaka + ṃ = kassakaṃ

Množina:

nara + e = nare
mātula + e = mātule
kassaka + e = kassake

3. Primeri formiranja rečenice

Jednina:

1. Putto naraṃ passati – Sin vidi muškarca.
2. Brāhmaṇo mātulaṃ rakkhati – Braman štiti ujaka.
3. Vāṇijo kassakaṃ paharati – Trgovac udara seljaka.

Množina:

1. Puttā nare passanti – Sinovi vide muškarce.
2. Brāhmaṇā mātule rakkhanti – Bramani štite ujake.
3. Vāṇijā kassake paharanti – Trgovci udaraju seljake.

Vežba 2

4. Prevedite na srpski:

1. Tathāgato dhammaṃ bhāsati.
2. Brāhmaṇā odanaṃ bhuñjanti.
3. Manusso suriyaṃ passati.
4. Kumārā sigāle paharanti.
5. Yācakā bhattaṃ yācanti.
6. Kassakā āvāṭe khaṇanti.
7. Mitto gāmaṃ āgacchati.
8. Bhūpālo manusse rakkhati.
9. Puttā pabbataṃ gacchanti.
10. Kumāro Buddhaṃ vandati.
11. Vāṇijā patte āharanti.
12. Puriso vihāraṃ gacchati.
13. Kukkurā pabbataṃ dhāvanti.
14. Sigālā gāmaṃ āgacchanti.
15. Brāhmaṇā sahāyake āharanti.
16. Bhūpālā sugataṃ vandanti.
17. Yācakā sayanti.
18. Mittā sunakhe haranti.
19. Putto candaṃ passati.
20. Kassako gāmaṃ dhāvati.
21. Vāṇijā rukkhe chindanti.
22. Naro sigālaṃ vijjhati.
23. Kumāro odanaṃ bhuñjati.
24. Yācako soṇaṃ paharati.
25. Sahāyakā pabbate āruhanti.

5. Prevedite na pali:

1. Muškarci idu u manastir.
2. Seljaci se penju na planine.
3. Braman jede pirinač.
4. Buda vidi dečake.
5. Ujaci odnose zdele.
6. Sin štiti psa.
7. Kralj pozdravlja Budu.
8. Trgovac dovodi dečaka.
9. Prijatelji pozdravljaju bramana.
10. Prosjaci prose pirinač.

-ooOoo-


Lekcije: 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Dodatak

Rešenja: 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-32

 

Pali bukvar (The Pāli Primer) jeste publikacija Vipassana Research Instituta (http://www.vri.dhamma.org).
Cilj mu je da obezbedi elementarno razumevanje pali jezika.