Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Pali bukvar 03

Pali bukvar

Lily de Silva, M.A., Ph.D.
University of Peradeniya, Sri Lanka

 

 

 Napomena: VU-Arial font je korišćen u ovom dokumentu

 

 

 

Lekcija 3

REČNIK

1. Imenice muškog roda čija se osnova završava na -a

 

 

ratha vozilo, kočije
sakaṭa kola
hattha šaka
pāda stopalo, kopita
magga put
dīpa ostrvo, lampa
sāvaka učenik
samaṇa asketa, monah
sagga nebesa
assa konj
miga jelen
sara strela
pāsāṇa stena, kamen
kakaca testera
khagga mač
cora lopov
paṇḍita mudrac 

 


 

 

2. Promena imenice muškog roda čija se osnova završava na -a (nastavak)

 

Instrumental: Padežni nastavak -ena se dodaje na nominativnu osnovu da bi se dobio instrumental jednine. Padežni nastavak -ehi se dodaje na nominativnu osnovu da bi se dobio instrumental množine; -ebhi je drugi arhaičan padežni nastavak koji se nekada dodaje. Imenica tako formirana izražava ideju "čime", "sa", "preko čega".

 

Jednina:

 

1. nara + ena = narena (čovekom)
2. mātula + ena = mātulena (sa ujakom)
3. kassaka + ena = kassakena (preko seljaka)

 

Množina:

 

1. nara + ehi = narehi (narebhi) (sa ljudima)
2. mātula + ehi = mātulehi (mātulebhi) (ujacima)
3. kassaka + ehi = kassakehi (kassakebhi) (seljacima)

Saddhiṃ / saha u značenju ‘sa' se takođe koristi sa instrumentalom. Ove reči se koriste sa imenicama koje označavaju nežive stvari.

3. Primeri formiranja rečenice

 

Jednina:

 

1. Samaṇo narena saddhiṃ gāmaṃ gacchati.
Monah ide u selo sa muškarcem.

2. Putto mātulena saha candaṃ passati.
Sin gleda Mesec sa ujakom.

3. Kassako kakacena rukkhaṃ chindati.
Seljak seče drvo testerom.

Množina:

 

1. Samaṇā narehi saddhiṃ gāmaṃ gacchanti.
Monasi idu u selo sa muškarcima.

2. Puttā mātulehi saha candaṃ passanti.
Sinovi vide Mesec sa ujacima.

3. Kassakā kakacehi rukkhe chindanti.
Seljaci seku drveće testerama.

 

Primer 3

 

4. Prevedite na srpski:

 

1. Buddho sāvakehi saddhiṃ vihāraṃ gacchati.
2. Puriso puttena saha dīpaṃ dhāvati.
3. Kassako sarena sigālaṃ vijjhati.
4. Brāhmaṇā mātulena saha pabbataṃ āruhanti.
5. Puttā pādehi kukkure paharanti.
6. Mātulo puttehi saddhiṃ rathena gāmaṃ āgacchati.
7. Kumārā hatthehi patte āharanti.
8. Coro maggena assaṃ harati.
9. Kassako āvāṭaṃ oruhati.
10. Bhūpālā paṇḍitehi saha samaṇe passanti.
11. Paṇḍito bhūpālena saha Tathāgataṃ vandati.
12. Puttā sahāyena saddhiṃ odanaṃ bhuñjanti.
13. Vāṇijo pāsāṇena migaṃ paharati.
14. Sunakhā pādehi āvāṭe khaṇanti.
15. Brāhmaṇo puttena saha suriyaṃ vandati.
16. Kassako soṇehi saddhiṃ rukkhe rakkhati.
17. Sugato sāvakehi saha vihāraṃ āgacchati.
18. Yācako pattena bhattaṃ āharati.
19. Paṇḍitā saggaṃ gacchanti.
20. Kumārā assehi saddhiṃ gāmaṃ dhāvanti.
21. Coro khaggena naraṃ paharati.
22. Vāṇijo sakaṭena dīpe āharati.
23. Assā maggena dhāvanti.
24. Sigālā migehi saddhiṃ pabbataṃ dhāvanti.
25. Bhūpālo paṇḍitena saha manusse rakkhati.

 

5. Prevedite na pali:

 

1. Asketa sa svojim prijateljem vidi Budu.
2. Sledbenici idu u manastir sa Budom.
3. Kon trči na planinu zajedno sa psima.
4. Dečak gađa lampu kamenom.
5. Trgovci gađaju jelena strelama.
6. Seljaci kopaju jame svojim rukama.
7. Dečaci idu u manastir kolima sa svojim ujakom.
8. Braman kuva pirinač sa svojim prijateljem.
9. Kralj štiti ostrvo sa mudracima.
10. Kraljevi sa svojim sinovima pozdravljaju monahe.

-ooOoo-


Lekcije: 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Dodatak

Rešenja: 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-32

 

Pali bukvar (The Pāli Primer) jeste publikacija Vipassana Research Instituta (http://www.vri.dhamma.org).
Cilj mu je da obezbedi elementarno razumevanje pali jezika.