Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Pali bukvar 11

Pāli bukvar

Lily de Silva, M.A., Ph.D.
University of Peradeniya, Sri Lanka

 Napomena: VU-Arial font je korišćen u ovom dokumentu


Lekcija 11

REČNIK

1. Imenice srednjeg roda koje se završavaju na -a

āpaṇa prodavnica, pijaca
puñña zasluga 
pāpa rđavo delo, nedelo
kamma postupak, delo
kusala korisno, dobro
akusala štetno, rđavo
dhana bogatstvo, imetak
dhañña žitarice, rod
bīja seme
dussa odeća, tkanina
cīvara ogrtač (monaški)
mūla koren; novac
rukkhamūla podnožje drveta
tuṇḍa kljun
vetana plata, nadnica
paduma lotos
gīta pesma
suvaṇṇa / hirañña zlato
sacca istina
pānīya pijaća voda
citta um

Glagoli

pariyesati traži, traga, nastoji, želi
ārabhati počinje
ussahati pokušava
upasaṅkamati dolazi kod, približava se  
adhigacchati razume, stiže do
gāyati peva
āmasati dodiruje, udara
bhāyati strahuje, boji se
cavati odlazi, umire
uppajjati rađa se
khipati baca
vapati seje
ākaṅkhati nada se
sibbati šije 

2. Particip sadašnji

 

Particip sadašnji se formira dodavanjem -nta / -māna na glagolsku osnovu.
On funkcioniše kao pridev i slaže se u rodu, broju i padežu sa imenicom uz koju stoji.
Menja se isto kao imenice muškog i srednjeg roda koje se završavaju na -a.
(Pošto ženski rod još nismo obradili, u Lekciji 21 objasnićemo i particip sadašnji uz imenice ženskog roda).

paca + nta / māna = pacanta / pacamāna = kuvajući
gaccha + nta / māna = gacchanta / gacchamāna = idući 
bhuñja + nta / māna = bhuñjanta / bhuñjamāna = jedući
tiṭṭha + nta / māna = tiṭṭhanta / tiṭṭhamāna = stojeći
vihara + nta / māna = viharanta / viharamāna = boraveći

3. Primeri formiranja rečenice

Jednina:

1. Bhattaṃ pacanto / pacamāno puriso hasati. (nominativ)
[doslovno:] Pirinač kuvajući čovek se smeje.
[odnosno:] Čovek koji kuva pirinač se smeje.

2. Vejjo bhattaṃ pacantaṃ / pacamānaṃ purisaṃ pakkosati. (akuzativ)
Lekar doziva čoveka koji kuva pirinač.

3. Vejjo bhattaṃ pacantena / pacamānena purisena saha bhāsati. (instrumental)
Lekar razgovara sa čovekom koji kuva pirinač.

Množina:

1. Bhattaṃ pacantā / pacamānā purisā hasanti. (nominativ)
Ljudi koji kuvaju pirinač se smeju

2. Vejjo bhattaṃ pacante / pacamāne purise pakkosati. (akuzativ)
Lekar doziva ljude koji kuvaju pirinač.

3. Vejjo bhattaṃ pacantehi / pacamānehi purisehi saha bhāsati. (instrumental)
Lekar razgovara sa ljudima koji kuvaju pirinač.

 

Slično ovome, particip sadašnji može se deklinirati u svim drugim padežima da bi bio u istom padežu sa imenicom koju kvalifikuje.

Vežba 11:

4. Prevedite:

1. Pānīyaṃ yācitvā rodanto dārako mañcamhā patati.
2. Vatthāni labhituṃ icchanto vāṇijo āpaṇaṃ gacchati.
3. Upāsako padumāni ādāya vihāraṃ gacchamāno Buddhaṃ disvā pasīdati.
4. Sakuṇo tuṇḍena phalaṃ haranto rukkhasmā uppatati.
5. Cīvaraṃ pariyesantassa samaṇassa ācariyo cīvaraṃ dadāti.
6. Araññe āhiṇḍanto luddako dhāvantaṃ migaṃ passitvā sarena vijjhati.
7. Uyyāne āhiṇḍamānamhā kumāramhā brāhmaṇo padumāni yācati.
8. Rathena gacchamānehi amaccehi saha ācariyo hasati.
9. Dānaṃ dadāmānā sīlāni rakkhamānā manussā sagge uppajjanti.
10. Dhaññaṃ ākaṅkhantassa purisassa dhanaṃ dātuṃ vāṇijo icchati.
11. Goṇe hanantā rukkhe chindantā asappurisā dhanaṃ saṃharituṃ ussahanti.
12. Vihāraṃ upasaṅkamanto Buddho dhammaṃ bhāsamāne sāvake passati.
13. Rukkhamūle nisīditvā gītāni gāyantā kumārā naccituṃ ārabhanti.
14. Suvaṇṇaṃ labhituṃ ussahantā manussā pabbatasmiṃ āvāṭe khaṇanti.
15. Udakaṃ pātuṃ icchanto sīho udakaṃ pariyesamāno vanamhi carati.
16. Vetanaṃ labhituṃ ākaṅkhamāno naro rajakāya dussāni dhovati.
17. Samaṇehi bhāsantā upāsakā saccaṃ adhigantuṃ ussahanti.
18. Magge sayantaṃ sunakhaṃ udakena siñcitvā dārako hasati.
19. Sīlaṃ rakkhantā sappurisā manussalokā cavitvā devaloke uppajjanti.
20. Dhanaṃ saṃharituṃ ussahanto vāṇijo samuddaṃ taritvā dīpaṃ gantuṃ ārabhati.
21. Goṇe pariyesamāno vane āhiṇḍanto kassako sīhaṃ disvā bhāyati.
22. Rukkhesu nisīditvā phalāni bhuñjamānā kumārā gītaṃ gāyanti.
23. Ćittaṃ pasīditvā dhammaṃ adhigantuṃ ussahantā narā sagge uppajjanti.
24. Tuṇḍena piṭakamhā macchaṃ ākaḍḍhituṃ icchanto kāko sunakhamhā hāyati.
25. Khettaṃ kasitvā bījāni vapanto kassako dhaññaṃ labhituṃ ākaṅkhati.

-ooOoo-


Lekcije: 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Dodatak

Rešenja: 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-32

Pali bukvar (The Pāli Primer) jeste publikacija Vipassana Research Instituta (http://www.vri.dhamma.org).
Cilj mu je da obezbedi elementarno razumevanje pali jezika.