Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XVI.1: Santuttha sutta

Samyutta nikāya XVI.1

Santuttha sutta
Zadovoljan

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, ovaj Kassapa je zadovoljan bilo kakvim ogrtačem, on hvali zadovoljenost bilo kojom vrstom ogrtača, ne upušta se u pogrešno traganje, ono što nije prikladno, a odnosi se na ogrtač. [1] Ako ne dobije ogrtač, nije uznemiren, a ako ga dobije, koristi ga ne vezujući se za njega, ne oduševljava se njime, ne zanosi se slepo njime, uviđa opasnost u svemu tome, razume put izlaska. [2]

Monasi, ovaj Kassapa je zadovoljan bilo kakvom isprošenom hranom… bilo kakvim smeštajem… bilo kakvim lekovima… a ako ih dobije, koristi ih ne vezujući se za njih, ne oduševljava se njima, ne zanosi se slepo njima, uviđa opasnost u svemu tome, razume put izlaska.

Zato, monasi, ovako sebe treba da vežbate: 'Bićemo zadovoljni bilo kakvim ogrtačem i hvalićemo zadovoljenost bilo kojom vrstom ogrtača, nećemo postavljati pogrešne zahteve, ono što nije prikladno, a vezano je za ogrtač. Ako ne dobijemo ogrtač, nećemo biti uznemireni, a ako ga dobijemo, koristićemo ga ne vezujući se za njega, nećemo se oduševljavati njime, nećemo se zanositi slepo njime, uvidećemo opasnost u svemu tome, razumećemo put izlaska.

Bićemo zadovoljni bilo kakvom isprošenom hranom… bilo kakvim smeštajem… bilo kakvim lekovima… a ako ih dobijemo, koristićemo ih ne vezujući se za njih, nećemo se oduševljavati njima, nećemo se zanositi slepo njima, uvidećemo opasnost u svemu tome, razumećemo put izlaska.' Tako sebe treba da vežbate.

Monasi, obodriću vas Kassapinim primerom ili nekoga ko je sličan Kassapi. Tako obodreni, vežbajte u skladu sa uputstvom."


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Komentar razmatra tri vrste zadovoljenosti (santosa): (1) zadovoljenost koja je u skladu sa onim što dobijamo (yathālābha-santosa), tj. ostati zadovoljen šta god da dobijemo, bilo da je fino ili grubo; (2) zadovoljenost koja je u skladu sa sopstvenim mogućnostima (yathābala-santosa), tj. biti zadovoljan onim što je neophodno da održimo svoje zdravlje i (3) zadovoljenost koja je u skladu sa prilikama (yathāsāruppa-santosa), tj. davanje drugima bilo kakvih luksuznih predmeta koje dobijemo i zadržavanje samo onih najjednostavnijih i najosnovnijih. Prevod čitavog odlomka  — iz paralelnog komentara za Samaññaphala suttu (Sumangalavilāsini, I 206-8) može se naći u knjizi Bhikkhu Bodhi: Discourse on the Fruits of Recluseship, str. 134-37. Različiti tipovi pogrešnih zahteva (anesanā) razmatraju se u Visuddhimagga, 22-30. [Natrag]

[2] "Ako ne dobije ogrtač": AKo ne dobije ogrtač ne postaje uzemiren (na paritassati) poput onog koji se, kad ne dobije ogrtač, uplaši i unezveri, te se drži čestitih monaha misleći: "Samo da dođem do ogrtača". "Uviđa opasnost u svemu tome" (nissaranapañña): on koristi ogrtač znajući za put izlaska sadržan u formuli o tome kako ga treba koristiti: "Ima slučajeva kada monah, razmišljajući na pravi način, koristi svoj ogrtač samo da bi se zaštitio od hladnoće, da bi se zaštitio od vrućine, da bi se zaštitio od muva, komaraca, vetra, sunca i gmizavaca, samo radi pokrivanja onih delova tela koje je nepristojno otkrivati" (Sabbāsava sutta, MN 2). Slična formula, sem dela koji se odnosi na lekove, može se naći i u Ariyavamsa sutti, AN IV:28. [Natrag]